Het BLOGbureau houdt van duidelijke afspraken. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Niets bijzonders, maar wel de basis voor gezond zakendoen. Onze Algemene Voorwaarden hebben we zo helder mogelijk opgeschreven (opgemaakt februari 2016, aangepast 6 januari 2017). Het is een zo standaard mogelijke overeenkomst. Als je zin hebt (of tijd over) kun je onderstaande tekst doorlezen.

Het BLOGbureau
De Vlierbes 8
7006 SG Doetinchem
info@blogbureau.nl | www.blogbureau.nl
Kamer van Koophandel: 65113721
BTW nummer: NL 097406466B01
Bankrekening NL74TRIO0254815766
Tel: +316 13 090 555

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Het BLOGbureau, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65113721, levert diensten op het gebied van bloggen. Dit door middel van consultancy, workshops, trainingen, VIP-sessies, social media, nieuwsbrieven, e-books en websites.

Het BLOGbureau verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Het BLOGbureau kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Het BLOGbureau heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Het BLOGbureau zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Het BLOGbureau.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Het BLOGbureau haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Het BLOGbureau.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Het BLOGbureau behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Het BLOGbureau zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Het BLOGbureau is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Het BLOGbureau zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Het BLOGbureau te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Het BLOGbureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Het BLOGbureau, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Het BLOGbureau uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Het BLOGbureau, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Het BLOGbureau een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Het BLOGbureau de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Het BLOGbureau zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Het BLOGbureau niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Het BLOGbureau gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Het BLOGbureau uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Het BLOGbureau. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Het BLOGbureau verschuldigd.

Indien een deelnemer/ klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Het BLOGbureau, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Het BLOGbureau nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Het BLOGbureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Het BLOGbureau op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Het BLOGbureau.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Het BLOGbureau staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Het BLOGbureau voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Het BLOGbureau opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Het BLOGbureau te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Het BLOGbureau en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Het BLOGbureau steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Het BLOGbureau kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd..

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Het BLOGbureau over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Het BLOGbureau worden opgeschort, dit zonder dat Het BLOGbureau dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Het BLOGbureau in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Het BLOGbureau of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Het BLOGbureau te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Het BLOGbureau, dan is Het BLOGbureau gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Het BLOGbureau. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Het BLOGbureau gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Het BLOGbureau niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events: annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event.

Bij annulering tot 14  werkdagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Bij annulering tot 7  werkdagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

Coachtrajecten/deelname mastergroepen; annuleren van deelname aan het traject/mastergroep zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan de Mastergroep/coachingstraject  binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de Mastergroep/coachingtraject.

Consultancy: annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Consultancy VIP dagen na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Het BLOGbureau desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaats gevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Het BLOGbureau mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn, en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Het BLOGbureau houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Het BLOGbureau en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Het BLOGbureau geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Het BLOGbureau nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Het BLOGbureau rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Het BLOGbureau voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Het BLOGbureau. Datzelfde geldt ook voor de door Het BLOGbureau uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Het BLOGbureau, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

Het BLOGbureau is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Het BLOGbureau houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Het BLOGbureau behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Het BLOGbureau.

Artikel 17 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit. Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Het BLOGbureau via info@blogbureau.nl

Alle rechten voorbehouden. © 2016 All rights reserved. Het BLOGbureau.